กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันท์นภัส ขวัญทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันท์นภัส ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิศมัย มูณี ครู

นางสาวพิศมัย มูณี
ครู

นางสาวศิริวรรณ เกตุแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริวรรณ เกตุแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนาวรัตน์ เชื้อหมอเฒ่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนาวรัตน์ เชื้อหมอเฒ่า
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา ไกรนรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา ไกรนรา
ครูผู้ดูแลเด็ก