กองคลัง

นายพชร พักตร์จันทร์ ปลัด อบต

นายพชร พักตร์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางมลชญา ศรีรักษา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางมลชญา ศรีรักษา
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวบุญสืบ บุญทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน1

นางสาวบุญสืบ บุญทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปิยะมาศ ปานทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวปิยะมาศ ปานทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวลักษมี โอจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุนันต์ อัคคีสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุนันต์ อัคคีสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวฐิวารัตน์ เซี่ยงจ๊ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวฐิวารัตน์ เซี่ยงจ๊ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสาวนิสากร แสนกัลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนิสากร แสนกัลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอ่อนฤทัย บุญคง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1

นางสาวอ่อนฤทัย บุญคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิศมัย โกศล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1

นางสาวพิศมัย โกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้