กองช่าง

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรพงค์ จีนหนู นายช่างโยธาอาวุโส

นายจักรพงค์ จีนหนู
นายช่างโยธาอาวุโส

นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา

นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรุ่งโรจน์ บุญทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายรุ่งโรจน์ บุญทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธีรยุทธ์ สุขจิตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายธีรยุทธ์ สุขจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา