1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 8,125.25 ไร่ หรือ 130.004 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนมประมาณ 37.700  กิโลเมตร ระยะทางจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารถึงจังหวัดกระบี่ ประมาณ 77.360 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จด ต.สินปุน อ.เขาพนม
ทิศใต้ จด ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ และ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม
ทิศตะวันตก จัด ต.พรุเตียว อ.เขาพนม และ ต.เพหลา,ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม
ทิศตะวันออก จด คลองสินปุน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ         

ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ภูเขา สลับกับพื้นที่ราบ พื้นที่ป่าสงวน จึงทำให้มีพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มักมีการบุกรุกแผ้วถาง และมีการลักลอบโค่นไม้ของราษฎรอยู่บ่อย ๆ แนวภูเขาแห่งนี้ เป็นแหล่งที่ให้ความอุดมสมบูรณ์

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน

1.4 ลักษณะของดิน       

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นปาล์มน้ำมัน ยาพารา

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ   

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองสินปุน,คลองบางมุดแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นได้แก่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ประปาหมู่บ้าน

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นที่มีป่าไม้บ้างเล็กน้อยตามพื้นที่ภูเขา

2.ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง   

ตำบลโคกหารมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยมี 6 หมู่บ้านอาศัยอยู่พื้นราบและมี 1 หมู่บ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขา

2.2 เขตการปกครอง     

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐานการศึกษา สังคมพัฒนาอย่างก้าวหน้า ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งตำบล
2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
3. ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม
7. เฝ้าระวังและรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ให้บริการประชาชนเชิงรุก
9. จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
10. ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. มุ่งสู่เป้าหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง