คณะผู้บริหาร

นายก อบต

นายวัชราวุธ ชัยชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2702473

รองนายก อบต คนที่ 1

นายวิรวุฒิ บำรุงศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081-7016112

รองนายก อบต คนที่ 2

นายกิจติ เมืองใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 082-8101857

ที่ปรึกษานายก

นายปรึกษา เพชรอาวุธ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-8568746

นายพชร พักตร์จันทร์ ปลัด อบต

นายพชร พักตร์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
โทร 098-0686927