บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

 

        ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้ ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

  • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

  • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ a

  • การสาธารณูปการ 

  • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

  • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

  • การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  • การจัดการศึกษา 

  • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

  • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

  • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  • การส่งเสริมกีฬา 

  • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

  • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

  • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  • การควบคุมการลี้ยงสัตว์ 

  • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

  • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ 

  • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  • การผังเมือง 

  • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

  • การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  • การควบคุมอาคาร 

  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

  • ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • การท่องเที่ยว
 • การผังเมือง