สำนักงานปลัด

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางดวงเนตร ฟุ้งเฟื่อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1

นางดวงเนตร ฟุ้งเฟื่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางรสชรีย์ ขวัญเมือง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรสชรีย์ ขวัญเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุชาดา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน1

นางสาวสุชาดา บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชัยยันต์ บำรุงภักดิ์ พนักงานขับรถยนต์1

นายชัยยันต์ บำรุงภักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวภัทรธิดา แจ้งใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน1

นางสาวภัทรธิดา แจ้งใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางศิริพรรณ ดวงน้ำแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางศิริพรรณ ดวงน้ำแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวรรณี ขนาดใต้ นักการภารโรง

นางวรรณี ขนานใต้
นักการ