หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

- ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม