หัวหน้าส่วนราชการ

นายพชร พักตร์จันทร์ ปลัด อบต

นายพชร พักตร์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-0686927

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพชร พักตร์จันทร์ ปลัด อบต

นายพชร พักตร์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

สมาชิก ว่าง หมู่ที่1

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนันท์นภัส ขวัญทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันท์นภัส ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม