แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี