รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทิจริต รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 มีนาคม 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ใส่ความเห็น