รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทิจริต ประจำปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ใส่ความเห็น