แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท. 2565

ใส่ความเห็น