แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ใส่ความเห็น