รายงานผลการดำเนินงงาน

แบบเปิดเผยข้อมูลการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ .docs

ใส่ความเห็น