กิจกรรม/ผลงาน

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น