กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น

กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น

- พฤษภาคม 5, 2021

กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)

Written by kokharn

Leave a Comment