ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี