จัดกิจกรรม Big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร ได้จัดกิจกรรม Big cleaning ...

Continue reading

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบน้ำระยะไกลจาคลองสินปุน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร เพื่อกักเก็บไว้ในสระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั...

Continue reading

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “โคกหารเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "โคกหารเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงเ...

Continue reading

ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริ...

Continue reading

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อ...

Continue reading

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค...

Continue reading

“โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหา...

Continue reading

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายตรวุ...

Continue reading

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อลอดเหลี่ยม สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริห...

Continue reading