แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

Blank Form (#5)