จัดกิจกรรม Big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร ได้จัดกิจกรรม ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “โคกหารเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "โคกหารเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษาย ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้ว ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อม ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

“โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้ว ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อลอดเหลี่ยม สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้ ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ...
/ กิจกรรม/ผลงาน

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ...
/ กิจกรรม/ผลงาน