กองช่าง

นายจักรพงค์ จีนหนู นายช่างโยธาอาวุโส

นายจักรพงค์ จีนหนู
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา

นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรุ่งโรจน์ บุญทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายรุ่งโรจน์ บุญทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา