นายนิคม ชำนาญกิจ 

ประธานสภา อบต.โคกหาร

นายเกริกศักดิ์ ศรีสุขใส

รองประธานสภา อบต.โคกหาร

นายจำรัส ฟุ้งเฟื่อง

เลขานุการสภา อบต.โคกหาร

นายเดชนะ ดีแก้ว

สมาชิกสภา อบต.โคกหาร หมู่ที่ 3

นายสาธิพ ซ้วนขาว

สมาชิกสภา อบต.โคกหาร หมู่ที่ 4

นายประสิทธิ์ แก้วประดิษฐ์

สมาชิกสภา อบต.โคกหาร หมู่ที่ 6

นายวินัย พงค์ทองเมือง

สมาชิกสภา อบต.โคกหาร หมู่ที่ 7