นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
รักษาราชการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
เบอร์โทร :081-3704767

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
เบอร์โทร :081-3704767

นายจักรพงค์ จีนหนู

นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :087-6258053

นางสาวปิยะมาศ ปานทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร :088-7912905

นางสาวพิสมัย มูณี

ครูชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร :087-2750460