ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรสชรีย์ ขวัญเมือง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศุภลักษณ์ เคว็จดำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ.ส.อ.ภูวนาท พุดประกอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวประทุมทิพย์ สุขน้อย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง

นิติกร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายธีรยุทธ์ สุขจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางศิริพรรณ ดวงน้ำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชัยยันต์ บำรุงภักดิ์

พนักงานขับรถยนต์

นางวรรณี พรหมชัยศรี

นักการภารโรง