ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง
(ระดับต้น)

นางสาวปิยะมาศ ปานทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางมลชญา ศรีรักษา

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวอ่อนฤทัย บุญคง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิศมัย โกศล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิสากร แสนกัลป์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุนันต์ อัคคีสุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี