ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(ระดับต้น)

นายจักรพงค์ จีนหนู

นายช่างโยธาอาวุโส

ว่าง

เจ้าพนักงานประปา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรุ่งโรจน์ บุญทอง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายโชคดี ชมบุตร

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายเกียรติศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาวอลิษา ดวงน้ำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ