ว่าง

ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ระดับต้น)

ว่าง

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวพิสมัย มูณี

ครูชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ชื่นใจ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ เกตุแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา ไกรนรา

ผู้ดูแลเด็ก

นางเนาวรัตน์ เชื้อหมอเฒ่า

ผู้ดูแลเด็ก