คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

นายก

นายวัชราวุธ ชัยชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
โทร : 086-2702473

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

รอง1

นายสุธรรม ชูประจง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
โทร : 086-1200825

รอง 2

นายตรวุธ บุญทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
โทร : 081-0890299

เลขา

นายสมพร บุญมา
เลาขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
โทร : 087-8867274

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร