1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 81,252.5
ไร่ หรือ 130.004 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนมประมาณ 37.700  กิโลเมตร ระยะทางจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารถึงจังหวัดกระบี่ ประมาณ 77.360
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ

จด

ต.สินปุน อ.เขาพนม

ทิศใต้

จด

ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ และ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม

ทิศตะวันตก

จัด

ต.พรุเตียว อ.เขาพนม และ ต.เพหลา,ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม

ทิศตะวันออก

จด

คลองสินปุน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ         

ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ภูเขา สลับกับพื้นที่ราบ พื้นที่ป่าสงวน
จึงทำให้มีพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มักมีการบุกรุกแผ้วถาง
และมีการลักลอบโค่นไม้ของราษฎรอยู่บ่อย ๆ แนวภูเขาแห่งนี้
เป็นแหล่งที่ให้ความอุดมสมบูรณ์

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน

1.4 ลักษณะของดิน     
 

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว
เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นปาล์มน้ำมัน ยางพารา

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ   

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองสินปุน,คลองบางมุดแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นได้แก่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
ประปาหมู่บ้าน

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นที่มีป่าไม้บ้างเล็กน้อยตามพื้นที่ภูเขา

2.ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง   

ตำบลโคกหารมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยมี 6 หมู่บ้านอาศัยอยู่พื้นราบและมี
1 หมู่บ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขา

2.2 เขตการปกครอง     

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มีจำนวน 7 หมู่บ้าน

3.ข้อมูลด้านประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,961 คน แยกเป็นชาย 3,013 คน หญิง 2,948 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม (คน)

หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านไสหร้า

438

416

854

290

2

บ้านโคกหาร

730

737

1,467

646

3

บ้านทางหลวง

411

387

798

289

4

บ้านหินลูกช้าง

487

477

964

351

5

บ้านไสน้ำจม

363

372

735

232

6

บ้านอ่างน้ำ

395

348

743

356

7

ห้วยใหญ่

189

211

400

134

รวม

3,013

2,948

5,961

2,298

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 20-55 ปี

4.ข้อมูลด้านสภาพสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านโคกหาร                               
            จำนวนนักเรียนประมาณ 126  คน
2.โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง                            
            จำนวนนักเรียนประมาณ 101 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2 แห่ง ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร     

 จำนวนนักเรียนประมาณ 27 คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินลูกช้าง     

     จำนวนนักเรียนประมาณ 36 คน
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.โคกหาร) 1 แห่ง