วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีมาตรฐานการศึกษา สังคมพัฒนาอย่างก้าวหน้า ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งตำบล
2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
3. ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม
7. เฝ้าระวังและรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ให้บริการประชาชนเชิงรุก
9. จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
10. ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. มุ่งสู่เป้าหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง