จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกลดโลกร้อน

รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

การคัดแยกขยะ

รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร