สำนักงานปลัด

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการปลัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1

นางสาวธัญณภัสร์ เนาวกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการปลัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศุภลักษณ์ แคว็จดำ

นางสาวศุภลักษณ์ แคว็จดำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางรสชรีย์ ขวัญเมือง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรสชรีย์ ขวัญเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุชาดา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน1

นางสาวสุชาดา บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชัยยันต์ บำรุงภักดิ์ พนักงานขับรถยนต์1

นายชัยยันต์ บำรุงภักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางศิริพรรณ ดวงน้ำแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางศิริพรรณ ดวงน้ำแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวรรณี ขนาดใต้ นักการภารโรง

นางวรรณี ขนานใต้
นักการ