นายวัชราวุธ ชัยชิต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 086-2702473

นายสุธรรม ชูประจง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1200825

นายตรวุธ บุญทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0890299

นายสมพร บุญมา

เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

เบอร์โทรติดต่อ : 087-8867274