ประกาศ ``แจ้งว่า เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563...ยังไม่สามารถจ่ายได้ จึงแจ้งเพื่อทราบ ``
ประกาศ ``วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ สำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ``
ประกาศ ``สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดกระบี่ แจ้งกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 ก.พ. 2563
banner
banner2
banner4
banner5
หัวข้อ-วีดีทัศนื

ติดต่อทางไลน์ สแกน QR CODE

ข่าวเด่น1

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

หัวข้อ-ลิงค์สำคัญ
321_1
UPDATE-new1

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่

โปรดแจ้งเบาะแส 1

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลิงค์สำคัญ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรงนายก
สายตรงปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม มหาดไทย
iconfinder-7-avatar-2754582_120519

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

rongrean

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

iconfinder-7-avatar-2754582_120519

คู่มือประชาชน

สายตรงปลัด

สายตรงปลัด อบต.

iconfinder-7-avatar-2754582_120519

ศูนย์ดำรงธรรม มหาดไทย

กลไกลขับเคลื่อนองค์กร

ปัจจัยสำคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ มนุษย์, เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง, และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์กร บุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ….

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต.

ข้าราชการ/พนักงาน

kisspng-recruitment-computer-icons-management-corporation-personality-5b20093fbbaca2kisspng-recruitment-computer-icons-management-corporation-personality-5b20093fbbaca2

คณะผู้บริหาร

เปรียบเสมือนสมองในร่างกายมนุษย์ เป็นส่วนหลักในการสั่งการ

kisspng-computer-icons-leadership-senior-management-busine-5b08643174ad02.5424716915272765934779kisspng-computer-icons-leadership-senior-management-busine-5b08643174ad02.5424716915272765934779

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย

mainmain

ข้าราชการ

ข้าราชการ เปรียบเสมือนส่วนของหัวใจ

eyes-office-women-glasses-iconeyes-office-women-glasses-icon

พนักงาน/เจ้าหน้าที่

kisspng-recruitment-computer-icons-management-corporation-personality-5b20093fbbaca2kisspng-recruitment-computer-icons-management-corporation-personality-5b20093fbbaca2

ชุมชน

ชุมชน เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่มีอยู่ทั่วร่างกาย

icon-partnershipicon-partnership

หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายนอก เปรียบเสมือนแขนขาภายในร่างกาย

ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
free counter