สถิติการใช้สนามกีฬาดาวน์โหลด ...
ภาพถ่ายสนามกีฬาดาวน์โหลด ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน-ประจำปีงบประมาณ-2567ดาวน์โหลด ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจดาวน์โหลด ...
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.โคกหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมดาวน์โหลด ...

จัดกิจกรรม Big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ว ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบน้ำระยะไกลจาคลองสินปุน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร เพื่อกักเก็บไว้ในสระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกอ ...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “โคกหารเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "โคกหารเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกห ...

ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่ ...

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การ ...

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงา ...

“โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้ ...

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายตรวุธ บุญทอง รองนายกฯ/หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อลอดเหลี่ยม สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค ...

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้อนุมัติเรื่องต่างๆซ ...

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระ ...
อบต.โคกหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

โหวต

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

0 2 1 0 5 1
Users Today : 233
Users Yesterday : 197
Users Last 7 days : 1435
Users Last 30 days : 5842
Total Users : 21051
Views Today : 254
Views Yesterday : 225
Views Last 7 days : 1614
Views Last 30 days : 7018
Views This Month : 4685
Views This Year : 26870
Total views : 26871
Who's Online : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์