ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.โคกหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมดาวน์โหลด ...
ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงวานจ้าง-อบต.โคกหาร-2567ดาวน์โหลด ...

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การ ...

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะมูลฝอย ถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงา ...

“โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้ ...

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายตรวุธ บุญทอง รองนายกฯ/หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อลอดเหลี่ยม สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค ...

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้อนุมัติเรื่องต่างๆซ ...

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระ ...

เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายสุธรรม ชูประจง/ นายตรวุธ บุญทอง รองนายกองค์การบ ...

เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ พ.ศ.2567)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการที่เกี่ย ...

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม บ่อ ถนนสายควนชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และ กองช่าง องค์การ ...

เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร มอบหมายให้ นายสุธรรม ชูประจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...
อบต.โคกหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

โหวต

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

0 0 7 2 4 8
Users Today : 21
Users Yesterday : 185
Users Last 7 days : 627
Users Last 30 days : 2571
Total Users : 7248
Views Today : 65
Views Yesterday : 205
Views Last 7 days : 822
Views Last 30 days : 3167
Views This Month : 2646
Views This Year : 10514
Total views : 10515
Who's Online : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์