ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.โคกหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมดาวน์โหลด ...
ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงวานจ้าง-อบต.โคกหาร-2567ดาวน์โหลด ...

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดไหลไม่ถึงปลายสาย หมู่ที่ 3,4,5 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายตรวุธ บุญทอง รองนายกฯ/หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น ...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อลอดเหลี่ยม สายรอบอ่างน้ำ – บ่อรถ หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค ...

กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้อนุมัติเรื่องต่างๆซ ...

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่ การจำแนกประเภทที่ดินพื้นที่ตำบลโคกหาร

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระ ...

เข้าร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย นายสุธรรม ชูประจง/ นายตรวุธ บุญทอง รองนายกองค์การบ ...

เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ พ.ศ.2567)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการที่เกี่ย ...

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม บ่อ ถนนสายควนชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหาร

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และ กองช่าง องค์การ ...

เข้าร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร มอบหมายให้ นายสุธรรม ชูประจง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...

เข้าร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักง ...

ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ควนชะเมา หมู่ที่ 5, ถนนสายหินลูกช้าง –เกาะเสียด หมู่ที่ 4 และถนนสาย ทช.กบ.4001 (มะม่วงเอน – ลำทับ) หมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับ สำนักงานจังหว ...

เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง” ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกหาร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร มอบหมายให้ นายตรวุธ บุญทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค ...
อบต.โคกหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

โหวต

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

0 0 3 5 1 6
Users Today : 2
Users Yesterday : 4
Users Last 7 days : 385
Users Last 30 days : 3515
Total Users : 3516
Views Today : 12
Views Yesterday : 5
Views Last 7 days : 481
Views Last 30 days : 6015
Views This Month : 5654
Views This Year : 6015
Total views : 6016
Who's Online : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์